DOKUMENTY

Přijímací řízení - zápis, proběhne v pátek 10. května 2019 od 14:00 - 18:00 hod. v prvním patře budovy mateřské školy Liščata, Hlučínská 16, Ludgeřovice. Druhý, dodatečný zápis proběhne 24.května 2019 od 14:00 - 18:00 hod.

V uvedený den se dostavte a předejte vytištěnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost do MŠ, evidenční list, dohodu o docházce a souhlas s GDPR. Nezapomeňte na občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka školy. V den podání žádosti (10. 5. 2019) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitele nabude právní moci.

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitele vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy dne 4. června 2019 od 12:00 hodin na veřejně přístupném místě v mateřské škole a vyrozumění příjde zákonnému zástupci emailem.

 

Rozhodnutí o přijetí dětí

Rozhodnutí o přijetí dětí

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do školního roku 2019/2020

Přihláška 2019/2020

Přihláška 2019/2020

Dokumenty a přihlášky s podpisem rodičů sepíšeme přímo v mateřské škole

Školní řád

Školní řád

Školní řád zpracovala Bc. Monika Stuchlíková, nabývá na účinnosti dne 1.9.2013