ZÁPIS DO MŠ

 Vážení rodiče, 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci rozšíření onemocnění COVID 19, děláme opatření k organizaci zápisu.

 

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají: 

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. Evidenční list
  3. Dohoda o docházce do MŠ
  4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  5. Potvrzení od lékaře (někteří lékaři potvrzují na evidenční list, některé mají samostatný formulář)
  6. Pokud potvrzení lékaře dítěte nelze z objektivních důvodů doložit, je nutné dodat Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a o očkování (formulář je na internetových stránkách MŠ v záložce „Dokumenty“) a úplnou kopii očkovacího průkazu dítěte.  

 

 • Ředitelka mateřské školy porovná kopii očkovacího průkazu dítěte s očkovacím kalendářem, který vyplývá z příslušných právních předpisů a porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

 • V případě, že dítě (s výjimkou dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Možnosti podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb. vyplněnou žádost o přijetí s náležitostmi lze doručit následujícími způsoby: 

  1. Osobním podáním dne 16.5.2020 od 8:00 - 12:00 a to zapsáním se do registračního systému na určitý čas tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

https://materska-skola-liscata-s-r-o.reservio.com

  1. vhozením do schránky u vchodu školy na adrese MŠ LIŠČATA s.r.o., Hlučínská 16/795, Ludgeřovice, 747 14 v termínu od 10. května – 15. května.
  2. Do datové schránky mateřské školy: vs8mq9m
  3. E-mailem s přílohou naskenovaného dokumentu na adresu msliscata@seznam.cz

 

 • Pokud žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude splňovat zákonné požadavky, bude zákonný zástupce uchazeče vyzván k jejich odstranění. Pro podání žádosti lze využít formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dostupný na internetové adrese. Tento formulář lze rovněž vyzvednout v tištěné podobě v ředitelně MŠ po předchozí telefonické dohodě (728 537 210). 
 • Jednotlivým žádostem bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena. Informace o přijetí žádosti, spolu s přiděleným registračním číslem bude zákonnému zástupci následně zaslána prostřednictvím e-mailu, popř. v SMS zprávě. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení v souladu s právními předpisy (zejména správním řádem, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů) a se Směrnicí o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Dovolujeme si tímto požádat o uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail, datová schránka) alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte do žádosti.
 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním formou seznamu (jednotliví uchazeči jsou zde označeni přidělenými registračními čísly) do 30 dnů od zahájení správního řízení - od podání žádosti. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách, vývěsce a na dveřích mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka mateřské školy v písemné podobě a je doručováno dle správního řádu. 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Liščata pro školní rok 2020/2021

 

Při přijímání dětí do MŠ LIŠČATA od 1. 9. 2020 bude postupováno dle následujících kritérií v pořadí tak, jak jsou tato kritéria stanovena:

 

1.    Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání dle  § 34 odst. 4 školského zákona

2.    Děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce má trvalý pobyt v Ludgeřovicích

3.    Děti, které mají trvalý pobyt mimo obec, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.
 

V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím kontaktujte.
Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny.

 

 

Mgr. Monika Stuchlíková,
ředitelka MŠ

 

 

 

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí

Při přijímání dětí bude postupováno dle následujících kritérií.

Registrační systém

Registrační systém

Přihlašování do rezervačního systému.

Rozhodnutí o přijetí dětí

Rozhodnutí o přijetí dětí

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Potřebné dokumenty k zápisu do MŠ.