Fotografie Mateřské školky Liščata - Ludgeřovice

Poslední fotogalerie
Mikulášská nadílkaMikulášská nadílkaProjekt podpořený Evropskou Unií

PROGRAM ZAČÍT SPOLU

 

Naše mateřská škola začala pracovat v programu ZAČÍT SPOLU a používat některé prvky této alternativní metody.PROGRAM ZAČÍT SPOLU nabízí dětem i rodičům:

 • individuální vzdělávací plány

 • projektové plánování

 • spoluúčast rodičů na vzdělávání

 • činnost v centrech aktivit - rozvoj různých typů inteligence

 • začlenění dětí se zdravotním postižením i mimořádně nadaných

   

Důležité aspekty tohoto programu:

 • Alternativa - učitel i rodič se zaměřují na pozitivní stránky vývoje dítěte a k tomu jsou voleny metody práce, které neinformují dítě o jeho neúspěších, ale rozvíjejí jeho osobnost tak, aby podle svých schopností a možností zvládalo kompetence Rámcového vzdělávacího programu (Školního vzdělávacího programu).

 • Aktivita, asertivita všech zúčastněných je respektována, ale zároveň se učí toleranci (vyslovit vlastní názor neznamená, že musí být přijat ostatními). Děti se učí navzájem si pomáhat, při potřebě pomoci požádají také učitele.

 • Adaptace na spolužáky, prostředí, učitele je důležitá pro zdárný průběh vzdělávání a proto jí věnujeme velkou pozornost již od mateřské školy.

 • Individuální přístup - děti nejsou navzájem srovnávány. Tím, že nedoporučujeme v předškolním věku soutěživost, zamezujeme vzniku šikany. Individuálním vzdělávacím plánem rozvíjíme oblasti, kde má dítě nedostačivost. Všechny děti naší školy mají sestavený individuální vzdělávací plán rozvoje.

 • Integrace - je proces, který patří k životu naší školy. Nikoho nevyčleňujeme, pouze upravujeme podmínky jeho rozvoje ve spolupráci s odbornými pracovišti.

 • Rodiče - jsou partnery školy, informují učitele o zájmech dítěte. S učitelem a se žákem kontrolují jeho plnění.

 • Mateřská škola - předškolní věk je obdobím velkého rozvoje všech typů osobnosti. Odborníci upozorňují, že již v žádném dalším období života nedojde k tak velkému nárustu vědomostí a dovedností. Naše mateřská škola pěstuje v dětech pozitivní přístup ke vzdělávání, vede je k životu s respektem a k vytyčeným cílům vzdělávacího programu MŠMT ČR.

 • Metody práce jsou voleny tak, aby zdůrazňovaly pozitivní průběh vztahů mezi jednotlivcem, skupinou, učitelem, rodičem.

 • Nabídka pomůcek v centrech aktivit umožňuje všem dětem rozvoj na základě výběru činnosti, za kterou zodpovídá a kterou si plánuje. Názorné pomůcky rozvíjející smysly jsou důležitým prvkem našich vzdělávacích metod. Nezapomínáme ani na rozvíjení hmatových schopností, abychom vytvořili u dětí potřebné dovednosti.

 • Prostředí třídy je členěno do center aktivit - koutků, které umožňuje rozvíjení různých typů inteligence (učení H. Gardnera).

 • Plánování a projekty umožňují dětem i rodičům podíl na připravovaných akcích. Děti se učí přijímat změny a také se s nimi vyrovnat (rozpad rodiny, změna bydliště…)

 • Pravidla - jejich sestavování (podílejí se děti) a dodržování umožňuje příjemný život ve škole mezi vrstevníky i dospělými.

 • Komunikace - vyslovování myšlenek, přání, tužeb, názorů, ocenění, je hlavní náplní ranního a hodnoticího kruhu. Rodičům je nabízena pro děti i péče logopedická.Jak vypadá program Začít spolu v podmínkách naší školy • Naši žáci každodenně začínají komunitním kruhem, který plynule přejde do kruhu ranního. Jeho součástí je nastínění práce, která děti daný den čeká.

 • Následuje první blok, který může zahrnovat didaktické hry, frontální nebo skupinovou práci.

 • Ve druhém bloku přijdou na řadu - opět každodenně - koutky aktivit. Pro naše učitele znamenají koutky aktivit spoustu času navíc stráveného jejich přípravou. V centrech se totiž promítá integrovaná tematická výuka (ITV). V praxi to znamená, že když daná třída pracuje např. na projektu nazvaném Stromy, v koutku čtení děti o stromech logicky čtou, v koutku psaní o nich píší, ale třeba v matematice ve slovních úlohách porovnávají stáří stromů dle napočítaných letokruhů, počítají, kolikrát je jeden strom starší než ty ostatní, nebo přicházejí na kloub tomu, kolikje stromu na obrázku v lese, aj. To vše samozřejmě s ohledem na věk, s přihlédnutím ke schopnostem jednotlivců.

 • Práce v koutcích je zakončena hodnotícímkruhem, ve kterém děti na základě hodnotících otázek (jejichž počet i obtížnost se s věkem zvyšují) hovoří o tom, jak se jim pracovalo, kdo jim při práci pomáhal, koho oceňují, popřípadě co by udělali jinak a proč. Děti vedeme k tomu, aby se dokázaly oceňovat, spolupracovat a o své činnosti se vyjádřily.

   

 


PŘIHLÁŠKA

Jedná se o předběžnou přihlášku pro Vaše dítě do mateřské školy...zobrazit detail
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace