Dokumenty ke stažení

 

Potřebné dokumenty k zápisu do MŠ:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. Evidenční list
  3. Dohoda o docházce do MŠ
  4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  5. Potvrzení od lékaře (někteří lékaři potvrzují na evidenční list, některé mají samostatný formulář)
  6. Pokud potvrzení lékaře dítěte nelze z objektivních důvodů doložit, je nutné dodat Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a o očkování (formulář je na internetových stránkách MŠ v záložce „Dokumenty“) a úplnou kopii očkovacího průkazu dítěte.  

 

 • Ředitelka mateřské školy porovná kopii očkovacího průkazu dítěte s očkovacím kalendářem, který vyplývá z příslušných právních předpisů a porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • V případě, že dítě (s výjimkou dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.