Distanční výuka

Distanční výuka pro předškoláky

Distanční výuka v  je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2020/21 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou). Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a spolupracovat se školou.

Způsob poskytování distančního vzdělávání v MŠ Liščata:

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti připraveny úkoly.

  • Děti si pracovní listy budou plnit samy pod dohledem a pomoci rodičů.
  • Vypracované materiály přinesou, po návratu do MŠ, k založení do portfolií dětí.

Naším záměrem je přinášet zde inspiraci, podněty a užitečné odkazy pro dobu, kdy děti nemohou docházet do mateřské školy.

Naším cílem je rodiče ani jejich dítě nepřetěžovat, nenudit a neunavovat zbytečnými úkoly a nabízet činnosti, které budou dětem přinášet radost.

 Děti si mohou za úkol vytvořit si ,,své portfolio“.

Jak na to: děti si do krabice, šanonu aj. uloží ,,úkoly“, které doma vytvořily (obrázky, pracovní listy, výrobky, fotografie….) a až to bude možné, přinesou portfolio ukázat do školky paní učitelce.

Pozor!!! Výuka předškoláka není o množství vypracovaných pracovních listů. U předškolního dítěte je důležitý celkový rozvoj. Dítě se v tomto věku učí prožitkem. Proto dítěti dopřejte daná témata prožívat všemi smysly.

 

Užitečné odkazy:

Stránky vzdělávacích her pro děti z oblasti zrakového a sluchoveho vnímání a zrakové paměti, příprava na vstup do školy
Školákov - Český jazyk

Stránky vzdělávacích her pro děti z oblasti porovnávání čísel, určování množství, prostorové orientace, počítání od 0 do 10, příprava na vstup do školy
Školákov - Matematika

Videa, pohádky, hry a soutěže pro děti, web televize Déčka
Česká televize - Déčko

Oblíbená vzdělávací videa pro Českou televizi vybírají učitelé, mnoho atraktivních videí právě pro předškolní věk
Česká televize - předškolní vzdělávání
 

Stránky se spoustou nápadů na společné tvoření, písničky, pracovní listy, různé pokusy, aktivity a hry
Šikovný cvrček

Stránky pro rozvoj a výchovu dětí, vzdělávací náměty, aktivity a inspirace pro předškolní věk - logopedické říkanky, pracovní listy, filmy a pohádky, lidové zvyky a tradice, výtvarná výchova
Předškoláci

 

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2018/2019

PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA

Jedná se o předběžnou přihlášku pro Vaše dítě do mateřské školy.