online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888 slot gacor

Pravidla

Naše škola je postavena na vzájemné důvěře, spolupráci a komunikaci rodičů, dětí a učitelek, a proto spolu budeme vždy otevřeně komunikovat o všem. Rodiče mohou kdykoliv oslovit paní učitelky, či kteréhokoli zaměstnance a sdělit jim, co považují za důležité, aby komunikace a spolupráce školy s rodiči byla úspěšná. Aby vaše děti byly ve škole spokojené, dodržují stanovená třídní pravidla. Chceme, aby spokojenost byla vzájemná, proto bychom byli rádi, kdyby jistá pravidla dodržovali také rodiče.

Pravidla pro rodiče

 • Rodiče respektují vytvořená pravidla školy (ale také vedou děti k tomu, aby respektovaly pravidla třídní).
 • Děti přicházejí do školy a odcházejí ze školy včas (v případě zpoždění pošlete SMS informaci)
 • Příchod dětí je ráno do 8.00 hod., odchod dětí je do 17.00 hod.
 • Absenci dítěte nahlaste formou SMS nebo telefonátem do ředitelny či třídní učitelce nejpozději do 8.30 hod. téhož dne.
 • Informujeme paní učitelku nebo ředitelky o každé změně zdravotního stavu a potížích dítěte nebo i jiných závažných skutečnostech.
 • Pokud potřebujete, aby dítě přišlo či odešlo v jiný čas, domluvte se na tom předem s třídní paní učitelkou.
 • Dítě vždy vyzvedává osoba uvedená v přihlášce.
 • Informujte školu o každé změně údajů nezbytných pro školní matriku. Je to důležité pro bezpečnost a ochranu zdraví dítěte.

Práva rodičů

Aby byla naše spolupráce školy a rodičů byla kvalitní, uvědomujeme si také práva rodiče, které naší zaměstnanci respektují.

Rodiče naší školy mají právo:

 • na informace týkající se vzdělávání a osobnostního rozvoje dítěte
 • po dohodě s třídní učitelkou účastnit se výchovně vzdělávacího procesu ve třídě
 • vstupovat do třídy za předpokladu, že nenaruší práci či soustředění dětí
 • nahlížet do individuálních záznamů dětí, týkajících se práce dětí s pomůckami Montessori
 • účastnit se společných setkání dětí a rodičů v MŠ
 • vyjadřovat se k významným rozhodnutím, týkajících se jejich dítěte
 • požádat o výjimečné změny při docházce dětí do MŠ ze závažných důvodů