Zápis do MŠ

 

Vážení rodiče! 

Na základě opatření vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 26.2.2021 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Liščata pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí.

 

Možnosti podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb. vyplněnou žádost o přijetí

s náležitostmi lze doručit následujícími způsoby: 

 • Osobním podáním dne 16.5.2020 od 8:00 - 12:00 a to zapsáním se do registračního systému na určitý čas tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

registrace bude spuštěna od 1.5.2021 zde odkazem

 • vhozením do schránky u vchodu školy na adrese MŠ LIŠČATA s.r.o., Hlučínská 16/795, Ludgeřovice, 747 14 v termínu od 10. května – 15. května. 
 • Do datové schránky mateřské školy: vs8mq9m
 • E-mailem s přílohou naskenovaného dokumentu na adresu msliscata@seznam.cz

 

 • Pokud žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude splňovat zákonné požadavky, bude zákonný zástupce uchazeče vyzván k jejich odstranění. Pro podání žádosti lze využít formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dostupný na internetové adrese. Tento formulář lze rovněž vyzvednout v tištěné podobě v ředitelně MŠ po předchozí telefonické dohodě (728 537 210). 

 

 • Jednotlivým žádostem bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena. Informace o přijetí žádosti, spolu s přiděleným registračním číslem bude zákonnému zástupci následně zaslána prostřednictvím e-mailu, popř. v SMS zprávě. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení v souladu s právními předpisy (zejména správním řádem, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů) a se Směrnicí o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Dovolujeme si tímto požádat o uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail) alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte do žádosti 

 

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním formou seznamu (jednotliví uchazeči jsou zde označeni přidělenými registračními čísly) do 30 dnů od zahájení správního řízení - od podání žádosti. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách, vývěsce a na dveřích mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka mateřské školy v písemné podobě a je doručováno dle správního řádu.

 

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
  1. Evidenční list 
  1. Dohoda o docházce do MŠ
  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  1. Potvrzení od lékaře (někteří lékaři potvrzují na evidenční list, některé mají samostatný formulář) 
 • V případě, že dítě (s výjimkou dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Liščata pro školní rok 2021/2022

 

Při přijímání dětí do MŠ LIŠČATA od 1. 9. 2021 bude postupováno dle následujících kritérií v pořadí tak, jak jsou tato kritéria stanovena:

 

1.    Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání dle  § 34 odst. 4 školského zákona

2.    Děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce má trvalý pobyt v Ludgeřovicích
 

3.    Děti, které mají trvalý pobyt mimo obec, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.

                                                                                                                                                             Mgr. Monika Stuchlíková

                                                                                                                                                             ředitelka mateřské školy